Leaderboard Ad

Mục Sư Vừ Trừ Só

0
Bình Luận:
Tên: Só Vừ Trừ
Địa chỉ: Phá Lồng, Thuận Châu
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: