Leaderboard Ad

Mục Sư – Vừ Giống So

0
Bình Luận:
Tên: So - Vừ Giống
Địa chỉ: Nâm Lạnh, Sốp Cộp
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 091 651 0231
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: