Leaderboard Ad

Mục Sư Vàng Seo Chiêu

0
Bình Luận:
Tên: Chiêu Vàng Seo
Địa chỉ: Thái Niên, Bảo Thắng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lào Cai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 4792950
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 8B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt