Leaderboard Ad

Mục Sư Vàng A Tả

0
Bình Luận:
Tên: Tả Vàng A
Địa chỉ: Êa Sô, Êa Kar
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 093 587 9415
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: