Leaderboard Ad

Mục Sư Vàng A Phử

0
Bình Luận:
Tên: Phử Vàng A
Địa chỉ: Chân Nưa, Sìn Hồ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 091 516 8398
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11C
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: