Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Văn Mật

0
Bình Luận:
Tên: Mật Trần Văn
Địa chỉ: Quê Thuận, Quế Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0510.3653042
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: