Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Thị Mai

0
Bình Luận:
Tên: Mai Trần Thị
Địa chỉ: Bắc Lý, Đồng Hới
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Bình
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 052.8839 516
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: