Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Trần Ngọc Chánh

0
Bình Luận:
Tên: Chánh Tiến Sĩ Trần Ngọc
Địa chỉ: 3 Shaw Place., Fairfield West, NSW
Tên liên hệ: Mục Sư
Mã bưu điện: 2165
Quốc gia: Australia
Email: mschanhtran@yahoo.com
Mobilephone: 61 0422- 894-530
Homephone: 61(2) 9729-0273
Hội thánh: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bankstown, NSW
Ghi chú: