Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Trần Đình Ái (Paul)

0
Bình Luận:
Tên: Ái (Paul) Tiến Sĩ Trần Đình
Địa chỉ: 1705 Todds Lane
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: HNI
Mã bưu điện: 23666
Thành phố: Hampton
Tỉnh/Bang: VA
Quốc gia: USA
Email: paulai7@cox.net
SĐT văn phòng: (757) 826-1426
Fax: (757) 826-0832
Homephone: (757) 827-6467
Hội thánh: Vietnamese Outreach International, Hampton, VA
Hệ phái: HNI
Chức vụ: Chủ Tịch
Ghi chú:
VIETNAMESE OUTREACH INTERNATIONAL.
VIETNAMESE HARVEST NETWORK INTERNATIONAL.