Leaderboard Ad

Mục Sư Thuận Văn Hoàng

0
Bình Luận:
Tên: Hoàng Thuận Văn
Địa chỉ: Hiếu Lễ, Ninh Phước
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Ninh Thuận
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 068.3965 951
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 18A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: