Leaderboard Ad

Mục Sư Thào A Tếnh

0
Bình Luận:
Tên: Tếnh Thào A
Địa chỉ: Sông Mã
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: