Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Thị Nguyệt – KVT.KV 6

0
Bình Luận:
Tên: 6 Phạm Thị Nguyệt - KVT.KV
Địa chỉ: Hoa Động, Thủy Nguyên
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 031.386 9224
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: