Leaderboard Ad

Mục Sư Phạm Công Xinh

0
Bình Luận:
Tên: Xinh Phạm Công
Địa chỉ: Quật Xá, Cam Lộ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Trị
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 3977816
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: