Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Y.Tổ.Niê. KDam

0
Bình Luận:
Tên: KDam Nhiệm Chức Y.Tổ.Niê.
Địa chỉ: CưMTa, MĐRăk
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: