Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Y Việt

0
Bình Luận:
Tên: Việt Nhiệm Chức Y
Địa chỉ: Sơn Hoà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 702 5294
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: