Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Y Sơ Ru Bhôk

0
Bình Luận:
Tên: Bhôk Nhiệm Chức Y Sơ Ru
Địa chỉ: Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 050.5485 553
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: