Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Y Ghăm Triêk

0
Bình Luận:
Tên: Triêk Nhiệm Chức Y Ghăm
Địa chỉ: Krông Bông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: