Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Y Đoan Bya

0
Bình Luận:
Tên: Bya Nhiệm Chức Y Đoan
Địa chỉ: Krông Păk
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: