Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Y BLin Niê

0
Bình Luận:
Tên: Niê Nhiệm Chức Y BLin
Địa chỉ: Đăk Đua
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: