Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Vàng A Lẻng

0
Bình Luận:
Tên: Lẻng Nhiệm Chức Vàng A
Địa chỉ: Dào San, Phong Thỗ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0231.3896841
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 6
Ghi chú: