Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Vàng A Chúng

0
Bình Luận:
Tên: Chúng Nhiệm Chức Vàng A
Địa chỉ: Bình Lư , Tam Đường
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 023.147 7817
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: