Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Trương Đình Tâm

0
Bình Luận:
Tên: Tâm Nhiệm Chức Trương Đình
Địa chỉ: Chơn Thành
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Phước
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 695 0523
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: