Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Trần Duy Lâng

0
Bình Luận:
Tên: Lâng Nhiệm Chức Trần Duy
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3891 177
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: