Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Sùng A Só

0
Bình Luận:
Tên: Só Nhiệm Chức Sùng A
Địa chỉ: Chiền Căng, Sông Mã
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 994 9087
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: