Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Sùng A Lầu

0
Bình Luận:
Tên: Lầu Nhiệm Chức Sùng A
Địa chỉ: Nâm Lạnh, Sốp Cộp
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: