Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Sùng A Kỷ

0
Bình Luận:
Tên: Kỷ Nhiệm Chức Sùng A
Địa chỉ: Chiềng Hoa, Mường La
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 094 271 5270
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: