Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Siu Trung

0
Bình Luận:
Tên: Trung Nhiệm Chức Siu
Địa chỉ: Krông Bút
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: