Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Rơ Manh Đăng

0
Bình Luận:
Tên: Đăng Nhiệm Chức Rơ Manh
Địa chỉ: Chư Prông
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 392 1074
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 12
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: