Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Ô Lin

0
Bình Luận:
Tên: Lin Nhiệm Chức Ô
Địa chỉ: Krông Pa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: