Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Văn Trường

0
Bình Luận:
Tên: Trường Nhiệm Chức Nguyễn Văn
Địa chỉ: Vinh Quang
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Kon Tum
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 060.3975 573
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 11
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: