Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Tấn Đằng

0
Bình Luận:
Tên: Đằng Nhiệm Chức Nguyễn Tấn
Địa chỉ: Phong Mỹ, Phong Điền
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Huế
Tỉnh/Bang: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 054 3563 191
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 2
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: