Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn T. Phú

0
Bình Luận:
Tên: Phú Nhiệm Chức Nguyễn T.
Địa chỉ: Đức Giang, Vũ Quang
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Hà Tĩnh
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 091 684 6606
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: