Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Mua Văn Pao

0
Bình Luận:
Tên: Pao Nhiệm Chức Mua Văn
Địa chỉ: Trung Lý, Mường Lát
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Thanh Hoá
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: