Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Ma Sinh

0
Bình Luận:
Tên: Sinh Nhiệm Chức Ma
Địa chỉ: Buôn Chà Rang
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 8
Ghi chú: