Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Ma Na

0
Bình Luận:
Tên: Na Nhiệm Chức Ma
Địa chỉ: Buôn Ly, Tân Lập
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Phú Yên
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 17A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 7
Ghi chú: