Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Liều A Phử

0
Bình Luận:
Tên: Phử Nhiệm Chức Liều A
Địa chỉ: Hội Luôn, Phong Thổ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 9248716
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: