Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Liều A Lử

0
Bình Luận:
Tên: Lử Nhiệm Chức Liều A
Địa chỉ: Quản Lâm, Mường Nhé
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Điện Biên
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11D
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: