Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Lê Văn Kiến

0
Bình Luận:
Tên: Kiến Nhiệm Chức Lê Văn
Địa chỉ: Hàm Tân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 062.3876 908
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 5
Ghi chú: