Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức KPă. Să

0
Bình Luận:
Tên: Să Nhiệm Chức KPă.
Địa chỉ: Buôn Ju, Krông Pa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 2153241
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: