Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Ka Thăm

0
Bình Luận:
Tên: Thăm Nhiệm Chức Ka
Địa chỉ: Đa Me, Đức Trọng
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 063.2245 513
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: