Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức K’ Tấn

0
Bình Luận:
Tên: Tấn Nhiệm Chức K’
Địa chỉ: Lộc Nam, Bảo Lâm
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: