Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức K’ Nhêm

0
Bình Luận:
Tên: Nhêm Nhiệm Chức K’
Địa chỉ: Tân Thượng, Di Linh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 405 1012
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: