Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức K’ Mệk

0
Bình Luận:
Tên: Mệk Nhiệm Chức K’
Địa chỉ: Gia Bắc, Di Linh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 063.3797 561
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: