Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức K’ Liêng

0
Bình Luận:
Tên: Liêng Nhiệm Chức K’
Địa chỉ: Đăk Som
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 672 3776
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 19C
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: