Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Huỳnh Văn Thanh

0
Bình Luận:
Tên: Thanh Nhiệm Chức Huỳnh Văn
Địa chỉ: Mỹ Thành, Hoài Ân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Định
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 056.3874 057
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: