Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức – Hờ A Sai

0
Bình Luận:
Tên: Sai Nhiệm Chức - Hờ A
Địa chỉ: Chiền Chân, Mai Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 097 994 2057
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: