Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Hờ A Dia

0
Bình Luận:
Tên: Dia Nhiệm Chức Hờ A
Địa chỉ: Chiền Chân, Mai Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Sơn La
Quốc gia: Việt Nam
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 13A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 3
Ghi chú: