Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Hầu A Phình

0
Bình Luận:
Tên: Phình Nhiệm Chức Hầu A
Địa chỉ: Thân Thuộc, Th.Uyên
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0231.2228831
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: