Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Giàng A Nhà

0
Bình Luận:
Tên: Nhà Nhiệm Chức Giàng A
Địa chỉ: Hồng Thu, Sìn Hồ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 9248716
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 11B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 9
Ghi chú: