Leaderboard Ad

Mục Sư Nhiệm Chức Giàng A Lờ

0
Bình Luận:
Tên: Lờ Nhiệm Chức Giàng A
Địa chỉ: Bình Lư , Tam Đường
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lai Châu
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0231.3571645
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 10A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 4
Ghi chú: